Barion Pixel
pontmandala1

INGYENES Pontmandala workshop

Már csak eddig tudsz regisztrálni:

nap
óra
perc
mp

INGYENES
Pontmandala workshop!

Több van benned

Adatvédelem – Rajzpályázat regisztrációhoz

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Művészkapu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 207047, Székhely: 1106 Budapest, Hatház utca 9. 3. em. 308.a, Adószám: 25300479-2-42, E-mail cím: info@muveszhaz.com, Telefon:  +36 70 637 1407) Adatkezelő a pályázatra beküldött alkotásomról fényképfelvételt és/vagy videófelvételt készítsen, és azt bemutató anyagaiban, valamint a pályázatra digitálisan beküldött alkotásaimról vagy azokról készült fényképfelvételt és/vagy videófelvételt, a www.muveszhaz.com, www.gyermekrajz.hu, www.facebook.com, www.instagram.com, www.pinterest.com, www.megamedia.hu, www.taborfigyelo.hu, www.gyerektabor-kereso.hu, www.táborok.hu, www.akcion.hu, www.gyerekprogramajanlo.hu, www.sites.google.com, www.imami.huwww.gyerekkel.com, www.manoprogram.hu, www.ajikartyak.hu, www.gethoop.net, www.tantaki.hu, www.kartyaplaza.hu, www.csaladinet.hu, www.rajzoktatas.hu, www.csajokmagazin.hu, www.minimax.hu, www.ittlakunk.hu, www.mizumiskolc.hu, www.pestiest.hu, www.hiperelmeny.hu, www.feldobox.hu, www.doszpodkata.hu weboldalakon, hírleveleiben és egyéb helyeken továbbá az Adatkezelési tájékoztató szerint felhasználja.

 

Adatkezelő adatai:

Név: Művészkapu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 207047, Székhely: 1106 Budapest, Hatház utca 9. 3. em. 308.a, Adószám: 25300479-2-42, E-mail cím: info@muveszhaz.com, Telefon:  +36 70 637 1407)

 

 • A kezelt személyes adatok köre: Pályázó neve, e-mail címe, telefonszáma és alkotásáról készült kép, digitálisan beküldött alkotás
 • Az adatkezelés célja: A pályázat promótálása, lebonyolítása PR tevékenység céljából.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás a regisztrációs ürlapon az erre vonatkozó checkbox kijelölésével történik, mely az e célból történő további adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 • Az adatkezelés ideje: A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Érintett nem kéri adatai törlését, akkor a Adatkezelő ezen személyes adatokat 8 évig kezeli. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Adatkezelő az Érintettet külön tájékoztatni fogja.
 • Az érintett jogai
 1. Tájékoztatás kérése

Az Érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett Adatkezelő által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 1. Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére Adatkezelő a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. c) Személyes adatok törlése és zárolása

Az Érintett kérelmére a Adatkezelő törli, zárolja a pályázatra való regisztráció során megadott adatokat.

 1. d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

 1. e) Az Adatkezelő eljárása

Érintett az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét az Adatkezelő fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Adatkezelő megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi,  törli, zárolja a kért adatot

A Adatkezelő a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatóság biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az Érintett tiltakozásának megalapozottságát a Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében

6.) Az adatok kezelése

Az Adatkezelő a fenti adatokat elektronikusan a Társaság 1106 Budapest, Hatház u. 9. 3. emelet székhelyén  tárolja. Adatkezelő köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (jelszó, biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása)

Az adatokhoz az Adatkezelő fér hozzá, az Adatkezelő munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag a pályázat lebonyolításának, promótálásának, valamint a Művészház, mint brand PR tevékenységének gyakorlása céljából használja fel.

Az alkotásról készített fényképet videót harmadik személynek a Társaság az alábbi esetekben adja át:

 1. A Műv-Ész Alkotó Kft (Adatfeldolgozó) részére a felvételek megvágása, átalakítása céljából

Adatfeldolgozó adatai: Név: Műv-Ész Alkotó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1106 Budapest, Hatház utca 9. 3. em. 308.a., Cégjegyzékszám: 01 09 274440, Adószám: 25425572-1-42, e-mail: kata@muveszhaz.com

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása

 1. a fényképet, videófelvételt a muveszhaz .com weboldalra felteszi.

A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Rack Forest Kft (Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22 3. em 3008.,Cégjegyzékszám: 0109914549, Adószám: 14671858-2-41  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása

 1. a fényképet, videófelvételt a saját Facebook oldalára felteszi: https://www.facebook.com/Muveszhaz
 2. a fényképet, videófelvételt a saját Instagram oldalára felteszi: https://www.instagram.com/muveszhaz/
 3. a fényképet, videófelvételt a saját Pinterest oldalára felteszi: https://hu.pinterest.com/Muveszhaz/
 4. a fényképet, videófelvételt a saját Youtube oldalára felteszi: https://www.youtube.com/channel/UCE-aKPsg8fxrxiepbIh1vpg?view_as=subscriber

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása

 1. a fényképet, videófelvételt bemutató anyagaiban szerepeltetheti
 2. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Adatkezelő átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az a Adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a Adatkezelő kezeli.

Az adattovábbítás a Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Már csak eddig lehet regisztrálni:

nap
óra
perc
másodperc